K NOSTALGII K „SOCIALIZMU“

Podľa prieskumov takmer 26 percent celkového obyvateľstva si želá návrat do minulého režimu. V porovnaní s vekovým zložením, tou časťou, ktorá ho zažila dlhšie než v školskom či v študijnom živote, je to väčšina. Tento postoj pre nás neznamená, ako v tradičnej interpretácii, že si títo ľudia želajú návrat do „totality“ a do represívneho a nedemokratického aspektu minulého režimu, ale je to vyjadrenie objektívnej materiálnej situácie ľudí, ktorá sa pre drvivú väčšinu zhoršila. Napriek diktatúre jednej strany a politickej represie akýchkoľvek skupín ohrozujúcich či bojujúcich proti tejto diktatúre, nezvyčajný hospodársky poriadok spôsoboval, že väčšina ľudí za nižšiu celkovú výkonnosť mali porovnateľné či vyššie reálne príjmy. Za tridsať rokov koloniálneho a šokového kapitalizmu došlo k prudkému nárastu výkonnosti, no k reálnemu zhoršeniu príjmov vo veľkej časti obyvateľstva, k zlepšeniu v inej, no skutoční prijímatelia zvýšeného celospoločenského blahobytu bola nová vládnuca trieda. Táto skúsenosť, spolu s prežívajúcimi problémami v demokratických procesoch, korupcii a vymožiteľnosti práva ukazujú, že napriek neľudskosti toho minulého režimu, západ ako mýtická predstava blahobytu bez chudoby a vykorisťovania je rovnaký sebaklam ako komunizmus za dvadsať rokov. V dnešnej dobe, keď ľudia po celej zemi nariekajú a trpia pod záťažou, ktorú na nich kapitalistický systém uvaľuje, stáva sa z niekdajšieho prežitku nový zdroj nádeje. Návrat ľavice k tomu, z čoho vznikla, návrat k Marxovi a boji proti útlaku a za lepší život nie je už len frazou na smiech. Človek potom zisťuje, že myšlienky a ciele ľavice neboli boľševikmi nielen nerealizované, ale zradené práve vo chvíli zriadenia diktatúry jednej strany, ktorá hierarchicky a autoritatívne riadila každý aspekt života a hospodárstva. Snom marxizmu a vtedajšieho socializmu bola voľná organizácia komún, sovietov demokraticky rozhodujúcich o výrobe a tvoriacich horizontálny štát. V takejto spoločnosti by sloboda diskusie a volieb bola omnoho dôležitejšim princípom než v dnešnom parlamentnom zriadení.

Toto sa musí začať už teraz tým, že táto skupina, ktorá bola doteraz vylúčená zo spoločenskej diskusie a účasti na politickom živote bude pripustená do „pluralitnej demokracie“. Médiá, častokrát nazývané štvrtou mocou štátu, by mali poskytnúť priestor pre celé špektrum politických názorov, súčasne ale bojovať proti nenávistnej a násilnej reči, podobne ako iné štátne aparáty, by mali byť demokratizované a pod verejnou kontrolou.

PROTI AKÉMUKOĽVEK ÚTLAKU A VYKORISŤOVANIU

Skutočná ľavicová strana, ak sa ňou chce nazývať, musí bojovať proti akémukoľvek útlaku a vykoristovaniu a vždy stáť na strane utlačovaných. Dnešná ľavica na Slovensku ako aj vo väčšine západných krajín toto chápe ako obranu niektorých utlačovaných a vykorisťovaých skupín. Buď ignoruje úplne realitu triednej spoločnosti a nadvlády, s tým aj celú pracujúcu triedu a jej stav vykorisťovanej triedy a bez vlastníctva, pričom častokrát stojí na strane utlačovateľov a chráni ich záujmy. Alebo ignoruje celospoločenský útlak a vykorisťovanie iných skupín a tried, ako žien, ľudí inej farby pleti, vierovyznania, etnika, sexuálneho správania a iných charakteristík, ktoré si spoločnosť vymyslí a častokrát rovnako stojí na strane utlačovateľov. Niektoré politické strany nebojujú proti žiadnemu útlaku a vykorisťovaniu a ešte stále sa odvažujú nazývať sa ľavicové. Základom ľavicového zmýšľania, ktoré je solidarita, je praktická schopnosť a vôľa kolektívneho konania pre spoločné ciele, napriek národnými, kultúrnymi a hoci akými inými hranicami. Je to schopnosť pochopiť útlak a bojovať proti nemu, aj keď človek nezažíva presne tu istú formu útlaku. Prakticky to znamená stáť na jednej strane s ľuďmi utlačovanými rasisticky, aj keď človek nezažíva rasistický spoločenský útlak, štát na strane s ľuďmi vykoristovanými kvôli ich rodovej príslušnosti, aj keď človek nie je terčom tohto vykoristovania, stáť na jednej strane s ľuďmi utlačovanými z dôvodu vierovyznania, aj keď človek nezažíva tento typ útlaku, stáť na jednej strane s ľuďmi utlačovanými kvôli ich sexuálnemu správaniu, aj keď človek nie je vystavený útlaku z týchto dôvodov. Najmä to ale znamená, pochopiť, že útlak, ktorý všetky spája a vykorisťovanie, ktoré riadi svet, je kapitalistické vykorisťovanie pracujúceho vlastníkom. To je sesterstvo a bratstvo v praxi. Pripájame sa tak hrdo k tradícii pravého populizmu, ktorý je vždy ľavicový, boja utlačovaných za slobodu: k tradícii Spartakovho povstania otrokov v starovekom Ríme, roľníckych povstaní v stredoveku, hnutia Husitov, Sansculottov vo francúzskej revolúcii, hnutia pracujúcich za dôstojné mzdy, bezpečnosť pri práci, pomoc v nezamestnanosti, chorobe a starobe, hnutia proti detskej práci a otroctvu, hnutia žien za rodovú rovnosť a hnutia proti vojne a za ekológiu. V poznaní, že pokrok prichádza vždy len zdola, z potu a krvi utlačovanej triedy, sa pokúsime kráčať v šľapajách gigantov, na ktorých pleciach stojíme.

1. Reálne rodové zrovnoprávnenie

Vyrovnávanie miezd vo všetkých odboroch

Zvyšovanie zamestnanosti žien vo všetkých odboroch

Vyrovnávanie nerovnosti v domácich prácach spoločenskými službami

Vyrovnávanie nerovnosti v reprodukčnej práci

2. Boj proti rasizmu

Spoločenský boj proti rasizmu v diskusii, kultúrnych inštitúciách, v štátnej správe, posilňovaním vymožiteľnosti práva

Prijímanie utečencov z krajín postihnutých vojnovými konfliktami

Koniec segregácie Rómov a ich celospoločenského útlaku, verejné programy na zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovne

3. Zrovnoprávnenie ľudí inej sexuálnej orientácie a sexuálneho správania

Poskytnutie rovných manželských práv pre partnerov rovnakého pohlavia

Zrovnoprávnenie skupín s inými pohlaviami a iným sexuálnym správaním

Skončenie spoločenského útlaku proti týmto skupinám a zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovne v týchto skupinách

ZA EKOLOGICKÚ TRANSFORMÁCIU

Honba za majetkom a neustálym rozširovaním kapitálu ženie ľudí a stroje na najodľahlejšie časti sveta, aby vykorisťovali, plienili a hnali zemský ekosystém na pokraj zrútenia. Najnovší vývoj globálneho opaľovania, ktorý je spôsobený ľudskou hospodárskou aktivitou, predstavuje existenciálnu hrozbu pre prežitie ľudstva. Akákoľvek strana, hnutie, či skupina usilujúca sa o vyriešenie a zvrátenie tejto apokalypsy musí pochopiť, ako bezprostredne tento problém súvisí s vládnucim hospodárskym poriadkom na zemi. Musi problém ekológie vidieť ako hospodársky a systémový problém. Preto si žiada hospodárske a systémové riešenia. Ako v sociálnych a hospodárskych otázkach, nepomôžu výlučne individuálne riešenia, ale aj v otázke ekológie ľavica musí poskytnúť kolektívne a politické riešenia.

1. Zdanenie znečisťovania ovzdušia, ekosystému a zaťažovania klímy skleníkovými plynmi

2. Verejná výstavba obnoviteľných zdrojov energie

3. Podpora a prestavby priemyslu, dopravy a poľnohospodárstva do udržateľnej podoby

Maximálny program:

Zvrátenie globálneho otepľovania pod hranicu dvoch stupňov celzia nad úrovňou z roku , k tomu nutná redukcia emisií skleníkových plynov o 90 percent do roku 2050

ZA POLITICKÚ DEMOKRATIZÁCIU SPOLOČNOSTI

Spoločenská nálada a verejná mienka skoro v každej západnej spoločnosti vyjadruje znechutenie a odpor voči existujúcemu politickému systému. Rast krajnej pravice a reči o boji proti „establishmentu“ toto všade ukazujú. Narozdiel od stredových a pravicových politických strán my toto nechápeme ako odklon obyvateľstva od demokracie, ale ako prejav toho, že reálne má zanedbateľný vplyv na politický proces, že dnešný politický systém nie je demokratický. Preto navrhujeme ako jedinú možnosť na záchranu pred prepadom do autoritatívnej a reakčnej degenerácie demokratizáciu existujúceho politického poriadku.

1. Garantovanie rovnej a spravodlivej politickej súťaže a eliminácia vplyvu kapitalistickej triedy

Prostredníctvom rovného verejného financovania politickej kampane všetkých politických strán, ktorí sa zúčastňujú na parlamentných voľbách, resp. obmedzenie osobných príspevkov na určitú časť mediánnej mzdy slovenského pracujúceho, zákaz príspevkov, resp. obmedzenie príspevkov od právnických osôb na podobnú úroveň

Prostredníctvom rovného prístupu do verejnoprávnych médií všetkým politickým stranám, ktorí sa zúčastňujúci na parlamentných voľbách.

2. Demokratizácia zákonodarného procesu

Prostredníctvom zavedenia imperatívneho mandátu, t.j. odvolateľnosti akéhokoľvek zástupcu v Národnej rade SR v priamom hlasovaní na základe podnetu občanov SR

Prípadne prostredníctvom zavedenia záväzného mandátu,

Tieto opatrenia by mali byť uplatnené vrámci tejto politickej strany ešte pred návrhom či vstupom do politickej súťaže

Zrušenie kvóra ľudového referenda, ktoré jeho platnosť obmedzuje na prípad, kedy sa hlasovania zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov

Zníženie potrebného počtu podpisov k vyhláseniu referenda zo súčasných 350 tisíc na 35, resp. 50 tisíc podpisov

Podobné opatrenia presadiť aj na ostatných štátnych úrovniach

3. Prípadná demokratizácia exekutívy a súdnictva

Prípadné zavedenie imperatívneho mandátu pre predsedu a členov vlády SR v priamom hlasovaní na základe podnetu občanov SR

Prípadná demokratizácia zákazkového a dotačného konania

Maximálny program:

Verejné zhromaždenia občanov na mieste bydliska ako základná zákonodarná, prípadne exekutívna a judikatívna jednotka

ZA BLAHOBYT A SLOBODU PRE VŠETKÝCH.

Sloboda neexistuje pre človeka, ktorý hladuje. Sloboda neexistuje pre človeka, ktorý nemá domov. Alebo pre človeka žijúceho v chudobe, v neistote, utláčaného človeka. Napokon sloboda znamená pre milióny ľudí pracujúcich a prežívajúcich, vydávajúcich veľkú časť svojho príjmu na bývanie a životné nutnosti, pričom im narastajú len dlhy, práve sloboda od tohto stavu. Strana, ktorá sa chce radiť k ľavici, musí pochopiť dôvody a pôvod tejto mizérie. A jej pôvod a dôvod leží v pretrvávajúcich nerovných triednych vzťahov, ktorých základom sú výrobné vzťahy založené na vykorisťovaní pracovnej sily a súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov. Materiálne utrpenie ľudstva počas celých písaných dejín je najlepším dôkazom tejto skutočnosti. Cez kultúry, jazyky, kontinenty ľudia žili v otrokárskych, feudálnych alebo kapitalistických spoločnostiach založených práve na tomto princípe, kde jedni pracovali a druhí vlastnili. Dnešný hospodársky poriadok vládnuci na celom svete a tvoriaci celú totalitu spoločenského života je v priamej kontinuite s týmito spoločenskými zriadeniami. Hoci aký spoločenský problém je nutné vidieť vo svetle tohto vývoja a systému a mnohé je možné sledovať práve k nemu. Zvyšovanie životnej úrovne pre väčšinu obyvateľstva na Slovensku a na zemi je nutné chápať a vykonávať v súvislosti s týmto poriadkom, udržiavanie a obranu prírody pred ničením musí chápať a vykonávať ako súčasť tohto spoločenského zriadenia, spoločenské problémy musí vidieť a riešiť ako problémy vrámci triednej spoločnosti. Boj za materiálnu slobodu a slobodu od vykorisťovania je kvôli podstate tohto systému nutné viesť medzinárodne a môže byť úspešný len vtedy, ak bude vedený medzinárodne. Základom tohto boja nebude parlamentný boj, ale môže byť len silné odborové hnutie s podporou rôznych občianskych hnutí.

 1. Rovnaká pláca za rovnakú prácu – vrámci SR aj medzinárodne
 2. Skracovanie pracovného času
 3. Práca pre všetkých
 4. Verejná výstavba bytov, voľne dostupných verejných služieb, infraštruktúry a rekonštrukcia existujúcich objektov
 5. Progresívne zdanenie ako vyrovnanie vykorisťovania
 6. Zdanenie kapitálových a iných vlastníckych príjmov
 7. Progresívne zdanenie dedičstva
 8. Obmedzenie byrokracie
 9. Racionalizácia zboru zákonov
 10. Zrušenie subvencií
 11. Odluka cirkvi od štátu

Maximálny program:

Výrobné prostriedky v spoločnom vlastníctve

POLITICKÝ PROGRAM

Nad Európou, Slovenskom a svetom sa vznáša strašidlo – strašidlo fašizmu. Jeho tieň vrhá kliatbu na všetky sily, ktoré nevidia jeho pôvod. Osloviť ľudí v tretej alebo v druhej osobe – Ľudia na východe, ako na západe pracujú stále viac a viac, ich mzdy sa nehýbajú alebo klesajú v pomere s vykonanou prácou či s cenami. Chudobní sa stávajú chudobnejší, bohatí bohatší. Ľudia bez domova umierajú na ulici. Zem kričí z bolestí, ktoré jej pripravujú niektorí, zatiaľ čo iní hladujú. Ty, ja, my. Ľavica, ktorá vždy existovala a vždy existovať bude, aby bojovala sa slobodu, rovnosť a bratstvo, opúšťa svoj sľub a púšťa sa do náručia tieňa a kliatby tohto strašidla. (Prípadne premyslieť, či naozaj je to strašidlo správna metaforu, dialekticky a tak)

Slovenská ľavica potrebuje vstať z mŕtvych a uvidieť, skadiaľ strašidlo čerpá svoju silu. Potrebuje sa pozrieť na jeho tvár a na zámok, z ktorého vychádza. Za tvárou fašizmu stojí kapitál. Potrebuje zazrieť horizont, ktorý sa otvára za zrúteným zámkom. Ľavica potrebuje presadzovať antikapitalistický program, bojovať s útlakom a vykorisťovaním vo všetkých jeho podobách, všade sa postaviť proti rasizmu, sexizmu, homofóbie a všade stáť s utlačovanými proti násiliu, z akýchkoľvek zdrojov aj pochádza. Potrebuje zistiť, že oslobodenie jedných je závislé na oslobodení všetkých a že sila zisku je tá, ktorá všetky formy útlaku a utrpenia spája a spôsobuje. Súčasne potrebuje zastaviť plienenie Zeme za nekonečnou honbou hromadenia majetku a urýchlene transformovať hospodárstvo na udržateľné a ekologické.

Súčasný hospodársky poriadok nefunguje na princípe slobody, rovnosti a spravodlivosti. Nerovné vlastnícke vzťahy spôsobujú nerovnosť šancí v spoločnosti a majú deštruktívny vplyv na politickú demokraciu. Trhové hospodárstvo v kombinácii s touto nerovnosťou spôsobuje mrhanie zdrojmi, oligarchizáciu, rast na úkor prírody a zväčšovanie priepasti medzi chudobnými a bohatými. Demokratizácia hospodárstva dokáže tieto choroby vyliečiť.

1. Rovnaká pláca za rovnakú prácu – vrámci SR aj medzinárodne

2. Skracovanie pracovného času

3. Práca pre všetkých

4. Kvalitné bývanie pre všetkých

5. Demokratizácia spoločnosti, hospodárska aj politická

ČAKANIE SA SKONČILO.

Už sa čakalo dosť na zmenu. Každý rok plané sľuby, falošné slová a gestá, každý rok škandály, drahšie obleky a vily. Každý rok nové sľuby na zmenu. My s tým chceme skončiť. Ak budem zvolený za prezidenta, zaväzujem sa, že vyhlásim niekoľko referend, ktoré od základu zmenia fungovanie politiky a hospodárstva na Slovensku. Na účel splnenia tohto záväzku podpíšem so svojimi voličmi zmluvu. Ako jediný kandidát nestojí za mnou nejaká časť oligarchie, nie som členom establishmentu a nemám politický kapitál. Som jedným z vás, ako jediný. Spolu dokážeme to, čo chceme a o čom sme mysleli, že nikdy nepríde. Na úkor oligarchie, podvodníkov a západného kolonializmu zlepšíme život väčšine Slovákov. Chýba nám len vaša podpora a môžeme začať. Teraz.