Za potravinovú sebestačnosť a zemovú reformu

Základom života každého ľudu je dostupnosť k ornej pôde a možnosť využiť túto ornú pôdu na výrobu potravín podľa potrieb ľudu, s tým spojená je možnosť sebestačne vyrábať tieto potraviny s celým výrobným a dodávateľským reťazcom, ktorý je s tým spojený. Takáto sebestačnosť je popri obrannej sebestačnosti, teda schopnosti ubrániť sa proti vojenskému útoku, centrálnym predpokladom pre nezávislosť štátu a spoločnosti. S nezaistenou potravinovou sebestačnosťou sa štát a ľud stáva rovnako alebo ešte viac zraniteľným voči útokom na jeho nezávislosť vo forme ekonomickej vojny, tak ako sa dnes deje napríklad vo Venezuele. Základným predpokladom pre potravinovú sebestačnosť je vlastníctvo ornej pôdy v rukách občanov a to takým spôsobom, aby nedochádzalo k nerovnému prerozdeleniu tejto pôdy, čo môže spôsobiť tvorbu vrstiev s nadmerným vplyvom v tejto oblasti a kontrola nad výrobou potravín, ktorá v sebe zahŕňa samostatnosť vo výrobe potrebných strojov a v dodávaní potrebných surovín.

Preto, ak sa stanem prezidentom, sa zaväzujem vyhlásiť referendum s nasledujúcimi právnymi požiadavkami:

Zemová reforma, prerozdelenie ornej pôdy na každého občana od fariem nad určitú veľkosť.

Obmedzenia na prenájom tejto pôdy pre súkromné ziskové spoločnosti a osoby bez slovenského občianstva a trvalého pobytu.

Podpora pre výstavbu sebestačnej výrobnej a dodávateľskej základne s uprednostnením spoločenských a družstevných podnikov a obmedzeniamia na zisk a demokratickými požiadavkami pre súkromné spoločnosti.

0