Za realizáciu práva na spravodlivý súdny proces

Republikánske právo, tak ako predpokladá rovnosť pred zákonom v súkromnoprávnych vzťahoch, predpokladá rovnosť pred zákonom aj v sporoch so štátom. Nevidí však, že pre realizáciu rovnosti pred zákonom je tiež potrebná realizácia tohto práva. Právo rovnosti pred zákonom je realizované ako každé právo, v poslednej inštancii pred výkonnými orgánmi, teda pred exekutívou a judikatívou, pred políciou, prokuratúrou a súdnictvom. V realizácii týchto práv, teda na jednej strane v ich umocňovaní a na druhej strane v ich ochrane, ktorá sa deje prevažne na súdoch, existuje rovnaká republikánska priepasť medzi legálnou a reálnou rovnosťou pred zákonom, ako v prípade pracovnej zmluvy. Táto priepasť je spôsobená najmä tým, že právo ako také je ponechané zväčša súkromným spoločnostiam, že veľká časť občanov nemá stále potrebné zdroje, aby sa mohla úspešne obhajovať pred súdom, so známou povesťou pro bono prípadov a že systém súdnych trovov vytvára podobný systém investícií ako v prípade súkromného financovania volebných kampaní a štátnych príspevkov pre parlamentné strany. Príjmová a majetková nerovnosť v spoločnosti preto spôsobuje, že skupiny s väčším prístupom k zdrojom majú väčšiu šancu vyhrať nejaký súdny spor. Odstrániť túto nerovnosť znamená odstrániť nerovnosť v uplatňovaní práva na spravodlivý súdny proces, resp. jeho realizácii.

Spolu s tým v posledných rokoch na všetkých úrovniach a aj v celoeurópskom meradle extrémne stúpa zaťaženosť súdov, pričom toto nie je riešené potrebným rozšírením personálu. Priepasť medzi právom a jeho výkonom je tiež spôsobené neadekvátnosťou zákona na jeho reálnu prax, to znamená po prvé častokrát prílišnou komplikovanosťou a počtom zákonov, na druhej strane jeho prílišnou prísnosťou, najmä v prípade trestného zákona (najznámejší prípad v tomto ohľade je konzumácia drog, najmä marijuany).

Preto, ak sa stanem prezidentom, sa zaväzujem vyhlásiť referendum s nasledujúcimi právnymi požiadavkami:

Systém verejného preplácania nákladov na zastupovanie pre osoby s určitým príjmom, progresívne, spolu s hornou hranicou cien na právne úkony. 

Podpora družstevných a spoločenských advokátskych kancelárií.

Zrušenie súdnych trovov. 

Zvýšenie súdneho personálu a personálu ostatných orgánov zabezpečujúcich výkon a domáhanie občianskych a ľudských práv tak, aby nedochádzalo už k typickým prieťahom v konaniach. 

Zavedenie práva na štrajk pre štátnych zamestnancov, zavedenie rovnakých pracovnoprávnych podmienok a minimálnej mzdy pre štátnych zamestnancov, ako pre zamestnancov v súkromnom sektore. 

Zavedenie rovnakých demokratických štruktúr vovnútri štátu ako v prípade odborových organizácií a občianskom politickom zastupovaní, zrušenie nedemokratickej hierarchie vovnútri štátu.

Ako opatrenie proti korupcii obmedzenie práva na súkromie pre vedúcich štátnych zamestnancov a ústavných činiteľov, ako v prípade politických zástupcov, prípadná priama voľba týchto pozícií. 

Všeobecná alebo až po určitú hornú hranicu príjmu amnestia na exekúcie.

0